25.02.2021

 

Szanowni Państwo,

Informuję, iż termin naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego rozpocznie się w dniu 15.03.2021r. i upłynie w dniu 24.03.2021r.

 1. Zgodnie z zapisami regulaminu Uczestnicy składają następujące dokumenty:

 •  wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (w 2 egzemplarzach, oryginały lub oryginał oraz kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 • wniosek o przyznanie wsparcia finansowego ( w 2 egzemplarzach , oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 • a pomostowego (w 2 egzemplarzach, jw);

 •  biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia (parafowany na każdej ze stron w 2 egzemplarzach, jw);

Dodatkowo składane są:

 • kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo – doradczego (zaświadczenia są już gotowe w biurze projektu) w 2 egzemplarzach;

 • pozwolenia/koncesje (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy w 2 egzemplarzach);

DOKUMENTY WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE

 1. Miejsce i sposób złożenia dokumentów.

2.1 Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu:  ul. Długa 5/112, 20-346 Lublin ww. terminach. W godzinach pracy biura tj. poniedziałek-piątek 8-16.

2.2 Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednią datą i podpisami we wszystkich wymaganych miejscach. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (opis np.: kopia, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem – niebieski tusz, data lub pieczątka imienna i parafka) – jeśli dotyczy.

Bardzo prosimy aby komplet dokumentów był spięty w sposób trwały np. skoroszyt.

 1. Inne ważne informację.

3.1 Prosimy, by do kompletu dokumentów dołączyć:

 • Zobowiązanie – dotyczy osób, które zdeklarowały (na etapie rekrutacji) i/ lub zdeklarują utworzenie dodatkowego miejsca pracy w tym utworzenie dodatkowego miejsca pracy w białym/zielonym/srebrnym sektorze gospodarki (w 1 egzemplarzu);

 • Oświadczenie -oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (w 1 egzemplarzu);

3.2 Wszystkie złożone przez Państwa dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą weryfikowane formalnie przez przedstawicieli Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków (do 21 dni).

3.3 Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

3.4 Dodatkowo informujemy iż zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności po zakwalifikowaniu się do otrzymania wsparcia będzie równoznaczna z rezygnacją i skutkuje wyłączeniem z udziału. W przypadku rezygnacji do projektu zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

 

 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych


  Zobowiązania dot.  przyznania pkt. - oceny biznesplanów

  Punkty punktujące 

unnamed.png

Projekt „Mój region, moja branża, moja firma” jest realizowany przez  Analitex Biuro Obsługi Księgowo – Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Byzdra oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Nagłówek 2

Cel główny projektu

„Mój region, moja branża, moja firma” jest zwiększenie szans na trwały związek z rynkiem pracy 40 os. bezrobotnych, biernych zawodowo i ubogich pracujących (20 kobiet i 20 mężczyzn), które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności z pow. lubelskiego dzięki otrzymaniu finansowego
i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej, z których minimum 8 osób utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym w zielonej/białej/srebrnej gospodarce
do 30.06.2021 (w związku z zaistniałą sytuacją termin zostanie wydłużony

Cele szczegółowe projektu

 • nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy przez 50 uczestników;

 • grupa 40 uczestników, otrzyma dotację w wysokości do 27.000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;

 • zwiększenie zdolności do wejścia na rynek pracy 50 uczestników;

 • minimum 20% uczestników utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym
  w zielonej/białej/srebrnej gospodarce

Grupa docelowa:

Projekt zakłada wsparcie grupy 50 osób mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie województwa lubelskiego, w szczególności powiatu lubelskiego, bezrobotnych, biernych zawodowo lub ubogich pracujących, powyżej 30 roku życia osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby odchodzące z rolnictwa. Przedstawiciele grupy docelowej stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej i reprezentować będą co najmniej jedną
z poniższych grup:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo:

a)     osoby 50+;

b)     kobiety;

c)     osoby niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności);

d)     długotrwale bezrobotni;

e)     osoby o niskich kwalifikacjach (oświadczenie)

f)      mężczyźni 30 – 49 lat (maks. 20% os. bezrobotnych);

g)     imigranci;

h)     reimigranci;

i)      osoby odchodzące z rolnictwa lub ich rodziny

Osoby ubogie pracujące (maks. 10% uczestników projektu).

 

Wsparcie grupy  docelowej

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

1.     Wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, dostęp do indywidualnych potrzeb szkolnych – 100% uczestników;

2.     Dotacje dla 80% uczestników do 27.000 zł;

3.     Wsparcie pomostowe (finansowe do 700 zł i niefinansowe do 400 zł na m-c) przez 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Dla uczestników, którzy otrzymali dotacje.

Projekt przewiduje podział uczestników na grupy odpowiadające potrzebom szkolno – doradczym. Przewidziano utworzenie 5 grup po 10 osób:

·       2 grupy podstawowe;

·       2 grupy średnio – zaawansowane; 

·       1 grupę zaawansowaną.

Minimalna frekwencja uczestnika wynosi 80% obecności. Spotkania będą się odbywać średnio 2 razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a także ciepły posiłek i serwis kawowy

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu „Mój region, moja branża, moja firma” będzie realizowana w dwóch etapach:

I – Etap

Osoby spełniające kryteria formalne uczestnictwa w projekcie wypełnią Formularz rekrutacyjny. Ocenie podlegać będą cechy osobowe, poziom motywacji, koncepcja
i gotowość realizacji przedsięwzięcia, kwalifikacje i doświadczenie. Kandydaci będą mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów. Oceny dokonywać będzie 2 osobowa Komisja Rekrutacyjna.

 

 

II – Etap

Etap ten obejmować będzie między innymi: Rozmowę z doradcą zawodowym 1 godz./os.; analizę predyspozycji zakończoną oceną pozytywną/negatywną, wraz z uzasadnieniem.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby które uzyskały minimum 60% punktów oraz otrzymały pozytywną opinię doradcy. Wnioskodawca/Partner poinformują Uczestników Projektu o wynikach oceny. Przewidziana została również procedura odwoławcza. Po jej zakończeniu powstanie ostateczna lista rankingowa, wraz z listą rezerwową. Wyniki zostaną zanonimizowane i upublicznione.

Merytoryczne kryteria punktowe:

1.     Opis planowanej działalności gospodarczej – maks. 5 pkt.

2.     Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (udokumentowane) – maks. 10  pkt.

3.     Planowany koszt przedsięwzięcia – maks. 5 pkt.

4.     Charakterystyka potencjalnych klientów – maks. 4 pkt.

5.     Charakterystyka konkurencji – maks. 4 pkt.

6.     Stopień gotowości realizacji przedsięwzięcia – maks. 5 pkt.

7.     Planowanie utworzenia przedsiębiorstwa społecznego – maks. 5 pkt

8.     Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (poza samozatrudnieniem) – maks. 5 pkt.

9.     Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (poza samozatrudnieniem)
w białej/srebrnej/zielonej gospodarce – maks. 5 pkt.

10.  Zamieszkanie na terenach objętych rewitalizacją – maks. 2 pkt.

 

Rozstrzygające- 1. Kryt. nr 1, 2. Kryt. nr 3, 3. Kolejność zgłoszeń

Załączniki:

Dokumenty rekrutacyjne:

1.     Załącznik nr 1 – Regulamin;

2.     Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny;

3.     Załącznik nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego;

4.     Załącznik nr 3a – Karta oceny formularza rekrutacyjnego dot. rozmowy z doradcą;

5.     Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;

6.     Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS.

Dokumenty wsparcie finansowe:

1.     Załącznik nr 4 - Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości;

2.     Załącznik nr 5 – Wzór Biznesplanu;

3.     Załącznik nr 6 – Karta oceny biznesplanu;

4.     Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące oceny biznesplanu;

5.     Załącznik nr 8 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem;

6.     Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o wsparcie pomostowe;

7.     Załącznik nr 10 – Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe;

8.     Załącznik nr 11 – Formularz de minimis;

9.     Załącznik nr 12 – Wzór wniosku o wsparcie finansowe.

 

 

 

Wartość projektu: 2 063 556,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 754 022,59  zł

 

 

Koordynator Projektu: Magdalena Nowacka, tel: 507 129 547, email: magda.nowacka@onet.com.pl

Biuro Projektu:

ANALITEX BIURO OBSŁUGI KSIĘGOWO-PRAWNEJ I DORADZTWA GOSPODARCZEGO TOMASZ JAKUB BYZDRA

ul. Długa 5/115

20-346 Lublin

Koordynator Projektu: Magdalena Nowacka

tel.: 507 129 547

Zgodnie z ogłoszeniem GUS informujemy, iż kwota dotacji brutto nie może przekroczyć: 32 747,88 zł tj. netto: 26 624,29 zł

Dodatkowe załączniki dotyczące składania Biznesplanów:

1. wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego

2. zobowiązanie dot. przyznania dodatkowych pkt.- ocena biznesplanów
 

W ramach procedury odwoławczej:

1. Odwołanie-od-oceny-biznesplanu 

W związku ze zbliżającym się terminem składania Biznesplanów poniżej zamieszczamy informację, która będzie miała wpływ na ich ocenę, uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią.

Skanuj_2021_01_20_11_53_46_462

Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego

Poniżej przedstawiamy Państwu wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji inwestycjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. Proszę zapoznać się przede wszystkim z Instrukcją rozliczeń wsparcia (do pobrania) następnie z niżej wymienionymi dokumentami.

Dokumenty do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

 

Wyjaśnienia

I. Dotacja inwestycyjna:

1. Formularz-rozliczenia-dotacji-inwestycyjnej

2. Oświadczenie-o-wydatkowaniu-dotacji-zg.-z-biznesplanem

3. Opis-dokumentu-na-odwrocie-faktury-umowy-pomostówka
4. Oświadczenie-dot.-zakupu-kasy-fiskalnej

5. Oświadczenie-sprzedającego-dot.-używanego-środka-trwałego-lub
-wyposażenia

6. Protokół-zdawczo-odbiorczy-robót-budowlano-remontowych

7. Tabela-sprawdzająca-wydatkowaną-kwotę-brutto-i-netto-dotacji

8. Inne oświadczenia – jeżeli dotyczy.

 

II. Wsparcie pomostowe:

1. Formularz-rozliczenia-wsparcia-finansowego-pomostowego

2. Opis-dokumentu-na-odwrocie-faktury-umowy

3. Tabela-sprawdzająca-wydatkowaną-kwotę-butto-nie-więcej-niż-2.60000zł-brutto-pomostówka

 

W związku z przywróceniem do oceny jednej kandydatury, w załączeniu znajduje się protokół.

PROTOKÓŁ-Z-DNIA-14.12.2020

W związku z wpłynięciem w dniu 09.12.2020 roku rezygnacji z udziału w projekcie, zmianie ulega lista Uczestników Projektu. Szczegółowe dane znajdują się w poniższym załączniku.

PROTOKÓŁ-Z-DNIA-09.12.2020

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej poniżej znajduje się protokół.

PROTOKÓŁ-Z-DNIA-08.12.2020

W związku z wpłynięciem rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Mój region, moja branża, moja firma” wznawiamy rekrutację tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie i Filiach w Bełżycach i Bychawie.

Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami) osobiście w biurze projektu przy ul. Diamentowej 5, 20-447 Lublin, tel. 518-312-302.

 

Załączniki obowiązkowe:

1.     Formularz rekrutacyjny

2.     Oświadczenie Uczestnika o dochodach

3.     Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

4.     Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5.     Zaświadczenie o zarejestrowaniu w w/w Powiatowym Urzędzie Pracy

Załączniki dodatkowe:

6.    Orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności – jeśli dotyczy;

7.   Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym i areale, ewentualnie ostatnia decyzja podatkowa – pod warunkiem, iż odzwierciedla stan faktyczny na dzień składania aplikacji

 

Termin składania aplikacji upływa w dniu dzisiejszym tj. 04.12.2020 roku. Dokumenty można składać w godzinach: 9.00-16.00

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej, poniżej przedstawiamy wyniki jej prac:

PROTOKÓŁ-REKRUTACYJNY

Przyjmowanie aplikacji do udziału w projekcie pn.:
„Mój region, moja branża, moja firma”

Przyjmowanie-aplikacji-do-udziału-w-projekcie-pn.-Mój-region-moja-branża-moja-firma- 

Przyjmowanie-aplikacji-do-udziału-w-projekcie-pn.-Mój-region-moja-branża-moja-firma-

Aktualizacja-Załącznik-nr-1-Regulamin

Pobierz załączniki:


Oświadczenie uczestnika o dochodach:

Oświadczenie uczestnika o dochodach akt.Pobierz

Ogłoszenie:

Ogłoszenie-Analitex-akt.Pobierz

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik-nr-1-Regulamin-akt.Pobierz

Załącznik-nr-2-Formularz-rekrutacyjnyPobierz

Załącznik-nr-3-Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnegoPobierz

Załącznik-nr-3a-Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego-dotyczącego-rozmowy-z-doradcą-zawodowymPobierz

oświadczenie-o-ubezpieczeniu-w-krusPobierz

oświaczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimisPobierz

Dokumenty o wsparcie finansowe:

Załącznik-nr-4-Regulamin-przyznawania-wsparcia-na-rozwój-przedsiębiorczościPobierz

Załącznik-nr-5-Wzór-BiznesplanuPobierz

Załącznik-nr-6-Karta-oceny-biznesplanuPobierz

Załącznik-nr-7-Wymagania-dotyczące-oceny-biznesplanuPobierz

Załącznik-nr-8-Wzór-umowy-o-udzieleniu-wsparcia-zawieranej-pomiędzy-Uczestnikiem-projektu-a-BeneficjentemPobierz

Załacznik-nr-9-Wzór-wniosku-o-wsparcie-pomostowePobierz

Załącznik-nr-10-Karta-oceny-wniosku-o-wsparcie-pomostowePobierz

Załącznik-nr-11-Formularz-de-minimisPobierz

Załącznik-nr-12-Wzór-wniosku-o-wsparcie-finansowePobierz